Autodiely pre vozidlo
Vybrať model
Typ motora

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti AUTORICAMBI, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Kasárenská 2404, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23070/R, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.autoricambi.sk.
IČO: 45567972, DIČ: 2023040646, IČ DPH: SK2023040646.

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Predávajúcim je AUTORICAMBI, s. r. o., Kasárenská 2404, 911 01 Trenčín.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s VOP a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Zmluvný vzťah s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania sa riadi Obchodným zákonníkom.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj ďalšími príslušnými zákonmi Občianskeho a Obchodného zákonníka a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.          

II. Užívateľský účet – registrácia                                                                  

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (postup pri objednávaní)

Webová stránka obchodu obsahuje zoznam ponúkaného tovaru a to vrátane kúpnych cien. Ceny ponúkaného tovaru sú uvádzané bez aj s 20% DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti na čas, kým sú zobrazené na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

Webová stránka obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou tovaru. Tieto informácie platia v prípade dodania v rámci Slovenskej republiky. Dodacie podmienky do ostatných štátov EÚ sú stanovené osobitne.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny,
 • spôsobe doručenia tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne ako „objednávka“).

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci uviedol. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením (prijatím) objednávky a jej nasledovným potvrdením zo strany predávajúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných produktov, a teda objednávka sa stáva záväznou. Predávajúci po prijatí objednávky čo najskôr potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke či pri registrácii. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu a skontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to zvlášť s osobami, ktoré už skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prebratí tovaru od predávajúceho,
 • v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru u kuriéra GLS a UPS, v GLS a SPS ParcelShope,
 • platobnou kartou na dobierku u kuriéra GLS a UPS,
 • bezhotovostne online prostredníctvom služby GoPay (platba kartou, online bankovým tlačidlom, internetbankingom),
 • bezhotovostne platbou vopred prevodom na účet predávajúceho 2928837755/1100 vedený v spoločnosti Tatra banka, a. s.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Predávajúci vystaví kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platby. Predávajúci je platcom DPH. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar zakúpený v súvislosti s obchodnou alebo inou podnikateľskou činnosťou (na ďalšie podnikanie či výkon zamestnania), o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade. V tomto obchodnom vzťahu podľa Obchodného zákonníka právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenom zmysle nevzniká.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj e-mailom. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Podrobnosti odstúpenia od zmluvy a akékoľvek nejasnosti je vhodné dohodnúť telefonicky.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, ideálne v pôvodnom obale, spolu so všetkým príslušenstvom a všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, prípadne nemôže niesť známky neprimeraného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy, neposiela kupujúci predávajúcemu dobierkou, zásielka nebude prevzatá.

Vážení zákazníci, Slovenská pošta nám Vašu zásielku nedoručí, ak je poslaná ako list. Tovar, ktorý nám zasielate späť, preto, prosím, neposielajte ako listovú zásielku, ale ako balík. Urýchlite tak prevzatie Vašej zásielky, a tým aj vybavenie odstúpenia od zmluvy.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol zabalený a tento obal bol porušený a podobne, aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade elektronických súčiastok vzhľadom na obťažnosť a nákladnosť jednoznačného preverenia ich funkčnosti po vrátení. Tovar, ktorý nie je bežne na sklade a bol objednaný na záväznú objednávku pre zákazníka, môže byť vrátený iba po vzájomnej dohode, pričom vrátenie každej takto objednanej položky bude posudzované individuálne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

VI. Dodacie podmienky

Ak je tovar na sklade a bol objednaný do termínu expedície (do 16.30 hod. v pracovný deň), je expedovaný v deň objednávky. Ak sa v objednávke nachádza viacero produktov a časť z nich nie je na sklade, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Spôsob doručenia tovaru si vyberá kupujúci z aktuálne dostupných možností dopravy v nákupnom košíku (súčasne zverejnených v časti Doprava a platba) alebo určuje predávajúci po dohode s kupujúcim.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý individuálne na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia týkajúca sa porušenia obalu zásielky nemôže byť akceptovaná.

VII. Zodpovednosť za chyby, záruka

Všetok tovar predávaný predávajúcim je určený na odbornú montáž. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bezchybná. To znamená, že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, že má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a že zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle používa. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Pokiaľ nejde o tovar použitý, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

VIII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, fakturačnú a dodaciu adresu, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia kúpnej zmluvy, daňových dokladov, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy tovaru kupujúcemu ako aj účtovania v účtovníctve.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, sprostredkovateľovi na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z. z., prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci poskytuje pošte a kuriérskym spoločnostiam len nevyhnutné osobné údaje pre odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu. 

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby. Podľa § 21 zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail spoločnosti AutoRicambi,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona môžete využiť v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracovával Vaše osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov podľa § 24 zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov podľa § 27 zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

Zákazník môže svoje osobné údaje kontrolovať a meniť v sekcii Prihlásenie prostredníctvom voľby Správa účtu. V tejto sekcii má zákazník tiež k dispozícii prehľad svojich objednávok a uhradených faktúr.

Zákazník môže písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese autoricambi@autoricambi.sk požiadať o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov. Predávajúci na základe doručenej žiadosti okamžite zruší registráciu a vymaže osobné údaje zákazníka. O tejto skutočnosti informuje zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.

Heuréka

V rámci zapojenia do programu Overené zákazníkmi  prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom cenového porovnávača heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s. r. o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracovávala jednorazovo osobné údaje nevyhnutné k získaniu spätnej väzby zákazníkov prostredníctvom dotazníka spokojnosti s nákupom v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Cookies

Súbory cookies používa internetový obchod s cieľom dozvedieť sa viac o tom, ako zákazníci a návštevníci komunikujú s webovým obsahom. Internetový obchod používa tiež Google Analytics, ktorý pracuje so súbormi cookies. Zaznamenáva Vašu IP adresu, informácie o čase, ktorý strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah, preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ak si ich zákazník nepraje používať, je potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať.

E-mailový marketing

Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu (zasielanie newslettra), súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracovávaním osobných údajov, pričom tieto okamžite zmažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu), prostredníctvom odkazu pod formulárom na odber newslettra umiestneného na web stránke e-shopu alebo prostredníctvom odkazu na konci každého newslettra. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

IX. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. III, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto VOP. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvo tých podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú aj reklamačné podmienky. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s VOP a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018. 

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 6400 109
E-mail: tn@soi.sk

Na vašom súkromí nám záleží

Používame cookies, aby sme Vám zabezpečili najlepšie služby. Na využívanie týchto dát potrebujeme Váš súhlas, ktorý nám udelíte kliknutím na „Povoliť cookies“.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie