Milí zákazníci, náš e-shop AutoRicambi zmenil názov na AUBIRI. Stále sme to my - stojíme pevne na dobrých AutoRicambi základoch a meníme sa z dobrého na SKVELÉ.

Autodiely pre vozidlo
Vybrať model
Typ motora

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.autoricambi.sk sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

I. 
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

II.
V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

III. 
Na všetok ponúkaný tovar zakúpený spotrebiteľom (podľa vymedzenia pojmu vo všeobecných obchodných podmienkach) sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Výnimku tvorí použitý tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka v trvaní 12 mesiacov.

Tovar zakúpený v súvislosti s obchodnou alebo inou podnikateľskou činnosťou (na ďalšie podnikanie či výkon zamestnania), o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade, sa upravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spravidla sa v tomto prípade na tovar vzťahuje záruka v trvaní 12 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

IV.
Kupujúci svojím podpisom pri preberaní zásielky kuriérovi vyhlasuje, že obal je nepoškodený a preberá zodpovednosť za tovar. Pri preberaní zásielky sa preto kupujúcemu odporúča dôkladná kontrola zásielky. 

V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, či akéhokoľvek podozrenia, že by obsah zásielky mohol byť poškodený, sa odporúča zásielku neprebrať. Ak nie je možné inak, je v prípade poškodeného obalu nevyhnutné zásielku rozbaliť a ihneď skontrolovať prípadné poškodenie tovaru. Ak je tovar poškodený, odporúčame kupujúcemu pre rýchlejšie vybavenie reklamácie bezodkladne spísať s dopravcom škodový zápis. 

Ak obal zásielky nejaví žiadne známky porušenia, no tovar je napriek tomu poškodený, je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Je praktické zhotoviť si fotografie poškodeného tovaru pre následnú reklamáciu.

V.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby.

VI.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na chyby, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

VII.
Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledovne:

 • mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
 • zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol určený,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
 • neodbornou montážou.

VIII.
Zo zodpovednosti za chyby sú vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

IX.
Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa reklamovať.

X.
Reklamáciu si spotrebiteľ uplatní bezodkladne po zistení vady u predávajúceho. Pre rýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame vyplniť online reklamačný formulár alebo reklamačný formulár v pdf, ktoré nájdete na našom webe.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu spoločnosti AUTORICAMBI, s. r. o., uvedenú nižšie a v sekcii Kontakty alebo priniesť osobne do predajne AutoRicambi. Prosíme NEposielať reklamovaný tovar na dobierku, ani ako listovú zásielku, ale zaslať ho AKO BALÍK. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru), resp. doklad, ktorý preukáže, že výrobok bol zakúpený u predajcu AutoRicambi a je v záručnej lehote.

XI.
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme.

XII.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch (ak je potrebné technické zhodnotenie dodávateľa, prípadne výrobcu) najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

XIII.
Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú) vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré ale nebránia riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba).

Náklady spojené s odborným posúdením znáša v tejto situácii kupujúci len v prípade, ak výrobok zašle na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo notifikovanej osobe. Ak výrobok kupujúci zašle pre tento účel určenej osobe (záručnému servisu), znáša aj v tomto prípade náklady predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia.

Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

XIV.
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XV.
Kupujúci si právo na reklamáciu musí uplatniť v lehote záručnej doby. Po uplynutí záruky kupujúci stráca právo na uplatnenie reklamácie.

XVI.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

XVII.
Kontaktné údaje – AUTORICAMBI, s. r. o., Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín, telefonické a e-mailové kontakty sú uvedené v sekcii Kontakty.

Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2014.

Hodnotenie:5
100%
Pred 5 dni
Rýchlosť odoslania, doručenia. Spokojnosť.
Hodnotenie:5
100%
Pred 25 dni
Plusy: Korektny pristup.
Hodnotenie:5
100%
Pred 30 dni
Plusy: Výhoda obchodu? Super komunikácia , skratka vsetko super
Potrebujete poradiť?
0948‌ 121‌ 805
AutoRicambi.sk

Autoricambi logo – náhradné diely na dodávky

Váš účet
 
 

AutoRicambi – Overené zákazníkmi

AutoRicambi – certifikovaný e-shop

 

AutoRicambi – Partner Dobrého anjela

 
© 2010 – 2024 AutoRicambi s. r. o. Náhradné diely na dodávky. Všetky práva vyhradené.Začiatok stránky
Na vašom súkromí nám záleží

Používame cookies, aby sme Vám zabezpečili najlepšie služby. Na využívanie týchto dát potrebujeme Váš súhlas, ktorý nám udelíte kliknutím na „Povoliť cookies“.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie