Pre zlepšenie našich služieb pracujeme so súbormi cookies. Prehliadaním web stránky bez zmeny Vašich nastavení vyjadrujete súhlas s používaním cookies. OK Viac info

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.autoricambi.sk sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

I. 
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

II.
V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

III. 
Na všetok ponúkaný tovar zakúpený spotrebiteľom (podľa vymedzenia pojmu vo všeobecných obchodných podmienkach) sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Na tovar zakúpený na ďalšie podnikanie, či výkon zamestnania sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

IV.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby.

V.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na chyby, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

VI.
Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledovne:

  • mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
  • zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol určený,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
  • neodbornou montážou.

VII.
Zo zodpovednosti za chyby sú vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

VIII.
Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa reklamovať.

IX.
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu spoločnosti AUTORICAMBI, s. r. o., uvedenú nižšie a v sekcii Kontakty (avšak NIE na dobierku a NIE ako list, ale AKO BALÍK) alebo doniesť osobne. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

X.
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme.

XI.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch (ak je potrebné technické zhodnotenie dovozcu, prípadne výrobcu) najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

XII.
Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie.

  • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo na výmenu veci, na poskytnutie zľavy z ceny predmetného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny tovaru).

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

XIII.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XIV.
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Svojím podpisom kuriérovi kupujúci vyhlasuje, že obal je nepoškodený.

XV.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

XVI.
Kontaktné údaje – AUTORICAMBI, s. r. o., Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín, telefonické a e-mailové kontakty sú uvedené v sekcii Kontakty.

Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2014.

Reklamačný formulár na stiahnutie